Można już korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w regionie myszkowskim i częstochowskim

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie.


Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji należy zapisać się na termin porady w godzinach pracy Urzędu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pod numerem telefonu: (34) 315 91 33 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji).


Informujemy, że ze względu na panujący stan epidemii punkty porad nie funkcjonują stacjonarnie, porad udziela się telefonicznie, e-mailowo lub w innej dogodnej formie zdalnej.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4) przeprowadzenie mediacji,
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Bezpłatne porady prawne są też udzielane w biurach poselskich Pana Posła Mariusza Trepki

Częstochowa al. NMP 24/12

Myszków ul. Słowackiego 8/24

Osoby potrzebujące porady są proszone o kontakt pod numerem telefonu : 787 – 061 – 597


W Częstochowie pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku pod adresami

  • ul. Nowowiejskiego 26 Częstochowa w godz. 7.30 – 15.30;
  • ul. Al. Pokoju 12 Częstochowa w godz. 7.30 – 11.30, siedziba TKOPD;
  • ul. Worcella 22 Częstochowa w godz. 11.00 – 19.00, VIII LOS.

Pomoc udzielana jest przez doradców obywatelskich, prawników, adwokatów i radców prawnych oraz doradców obywatelskich. Zachęcamy do skorzystania z mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów.

Zakres pomocy jest dostosowany do potrzeb klientów, a ich przebieg dokumentowany z zachowaniem zasady poufności.

Wszystkie porady są udzielane wg. zgłoszeń dokonanych telefonicznie pod nr 34 37 07 201 i są bezpłatne, gdyż są zlecone przez Gminę Miasto Częstochowa i finansowane ze środków budżetu państwa w postaci projektu „Prowadzenie pięciu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Częstochowy w 2021 roku”. Projekt realizowany jest przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Z uwagi na pandemię pomoc udzielana jest za pomocą środków komunikacji na odległość, telefonicznie i mailowo.

Źródła : Starostwo Powiatowe w Myszkowie , Urząd Miasta Częstochowy

Zdjęcie autorstwa Sora Shimazaki z Pexels